Обява за доброволен резерв-2015г. - Брегово.

                                                  ОБЯВА

               ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО   

               РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ ВЪВ ВВС И ВМС ЗА КОНКУРС ПРЕЗ М. АПРИЛ 2015г.

 

       1. За приемане на служба на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед № ОХ-104/06.02.2015г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС, както следва:

 

-   за ВВС  - 135 длъжности;

-   за ВМС - 254 длъжности.

 

      2. Конкурсите ще се проведат по документи в съответното военно формирование, при спазване на изискванията на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за резерва и заповед № ОХ 104/06.02.2015г. на министъра на отбраната на Република България.

      3.  Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията посочени в чл.24, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

      4.  Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

      5.  Срок за провеждане на конкурсите - до 30.04.2015 г.

      6. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв в съответната териториална структура за водене на военен отчет - до 20.03.2015 г. включително.

      7. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до началника на Областен военен отдел-Видин, с приложени към него:

-    автобиография;

-     заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

-   декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

-    етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;

-    документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

-    свидетелство за съдимост;

-    декларация, че нямат друго гражданство освен българското;

-  служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

-    свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

-  декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

-    декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

-    други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

        8. Срокът на договор за служба в доброволния резерв да е не по-дълъг от 5 години и да не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв.

            За подробна информация относно необходимите документи, условията, реда, местонахождението на военните формирования и длъжностите за кандидатстване се отнасяйте до:

        1.  Старши експерт в офис за военен отчет в община Брегово – Митко Иванов, всеки четвъртък-лично или на тел. 09312/9824 и по всяко време на GSM 0887685785.

        2.  Областен военен отдел – Видин, (бившето Военно окръжие в калето) тел. 094/600754 или 094/600750.

                 

                                                                                           СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

                                                                                           В ОБЩИНА - БРЕГОВО

                                                                                           ц. сл.       / П /              МИТКО ИВАНОВ                                   

Допълнителна информация