Технически услуги

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ и удостоверение за идентичност на административен адрес:

  • в петдневен срок - 5.00 лв.;
  • до края на работния ден - 10.00 лв.

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

  • в седемдневен срок - 3.00 лв.;
  • до края на работния ден - 5.00 лв.

Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения - 30.00 лв.

Становище от главния архитект, относно държавно приемане и издаване разрешение за ползване на обект - 30.00 лв.

 

Таксите се заплащат на касата в общината или по банкова сметка:

"БАНКА ДСК" ЕАД - ОФИС БРЕГОВО

IBAN: BG 40 STSA 93008473210300

КОД: STSA 9300; вид плащане - 448001

Допълнителна информация